Reading book

۶ نشانه از یک رابطه غیر سازنده

وقتی برای اولین بار یکدیگر را می‌بینند همه چیز به نظرشان معجزه می‌آید اما حتی کسانی که به رابطه غیر سازنده وارد می‌شوند، در آغاز این موضوع را جدی نمی‌گیرند.