0
1
ورود
3
0
یلـــــــــــدا
مبارکــــــــ
یلـــــــــــدا مبارکــــــــ
یلدا مبارکـــــــــــــــــــ یلدا مبارکـــــــــــــــــــ

ﻭﺍپسین روزهای پاییزت بخیر دوست چهار فصل من

فال حافظ
ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب یک فالیم، بر ما بنما رازی
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ
فــــال حافظ