خامه مینارین قنادی خلیفه

خامه مینارین قنادی خلیفه 5000 گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو
  • خامه تازه
  • شکر
  • روغن قنادی
  • شیر خشک بدون چربی
  • مواد تثبیت کننده
انرژی
381
ماده خشک
60
پروتئین
1.58
چربی
30
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد