لذت دوباره با ماست پنـج ستاره

با محصولات بدون لاکتوز پنج ستاره دوباره عاشق لبنیات شوید .

لذت دوباره با ماست پنـج ستاره

با محصولات بدون لاکتوز پنج ستاره دوباره عاشق لبنیات شوید .

چه مقدار لبنیات مصرف میکنید؟

1 / 7

اگر مصرف لبنیات شما کم است، علت آن چیست؟

2 / 7

بعد از مصرف لبنیات کدام یک از علائم زیر را دارید؟

3 / 7

این علایم بعد از چه مدت از مصرف لبنیات بروز می‌کنند؟

4 / 7

آیا با قطع مصرف لبنیات، مشکل گوارشی ایجاد شده نیز قطع می‌شود؟

5 / 7

آیا تا به حال برای رفع این مشکل، لبنیات بدون لاکتوز مصرف کرده‌اید؟

6 / 7

آیا در بستگان نزدیک شما کسی دارای مشکل عدم تحمل لاکتوز می‌باشد؟

7 / 7

لذت دوباره با ماست پنـج ستاره

با محصولات بدون لاکتوز پنج ستاره دوباره عاشق لبنیات شوید .