سس هزار جزیره

سس هزار جزیره 450 گرم
انرژی
57
چربی
5.44