پایین امدن قدرت خرید کارگران

تاریخچه غذای کارگران در ایران و جهان

بسیاری از متفکران اجتماعی و سیاست‌گذاران در جوامع مختلف، کارگران را ماشین‌هایی متکلم در نظر می‌گیرند که روی دو پا راه می‌روند. ارسطو، حکیم یونانی، از پایه‌گذاران این نوع نگاه به کارگران بوده است، یعنی صراحتا کارگر را ابزاری جاندار می‌نامید؛ بنابراین جای تعجبی ندارد که بسیاری از کارگران در تمدن‌های یونان و روم برده […]

0